Partneři
pořadatelem festivalu je MČ Praha 4

Festival podpořili

Kytary.cz

Stránka Kytary.cz poprvé naběhla v roce 2000 a historicky první zákazník tehdy provedl svůj nákup. Dnes mají Kytary.cz tři kamenné prodejny, rozsáhlé logistické centrum, odbavují objednávky od stovek zákazníků denně a jsou jednička na českém trhu. Kytary.cz provozuje ryze česká společnost AUDIO PARTNER s.r.o. 

www.kytary.cz


Magistrát hl.m. Prahy

Projekt finančně podpořil Magistrát hl.m. Prahy v rámci Programů na podporu aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016.

www.praha.eu

Ministerstvo vnitra ČR

Akce je pořádána v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně 2017 na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

https://www.mvcr.cz/

Partneři festivalu

Děkujeme partnerům z neziskového sektoru, že výrazněji přispěli do programové nabídky našeho festivalu!

Centrum Narovinu, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Centrum Narovinu se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe. Pro děti i dospělé připravuje na festival zajímavé workshopy pro děti a dospělé. Těšit se můžete i na diskuzi nad programem adopce na dálku, který organizace provozuje již 15 let.

www.centrumnarovinu.cz

Ukrajinsko Evropská Perspektiva

UEP je mezinárodní nevládní organizace založená v roce 2011. Podporuje integraci Ukrajiny do EU, usiluje o rozvoj kulturní, obchodní a ekonomické spolupráce mezi Ukrajinou a EU. Realizuje také humanitární projekty na podporu Ukrajiny a sjednocení Ukrajinců žijících v ČR.

www.u-e-p.eu


INFO-DRÁČEK, z.s.

Sdružení INFO-DRÁČEK vzniklo z potřeby sdělovat Vietnamcům žijícím v Česku základní informace o životě v této zemi, a to jednoduchou a srozumitelnou formou. Jedním z hlavních cílů sdružení je pomáhat překlenout komunikační překážky u všech věkových kategorií a formou různých aktivit napomoct vietnamským obyvatelům začlenit se plnohodnotně do společnosti České republiky.

www.info-dracek.cz

Neziskovky na festivalu Kaleidoskop

Amnesty International ČR, z.s.

Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Na festivalu se budete moci informovat o aktuálních kampaních AI ČR a s Google glasses si prohlédnout, jak vypadá ruská vězeňská cela!

www.amnesty.cz

Rozvojovka - Člověk v tísni

Rozvojovka představuje informačně vzdělávací sekci organizace ČvT. Snažím se zvýšit zájem české společnosti - především veřejnosti, médií, studentů, ale i státní správy - o situaci v rozvojových zemích, problematiku mezinárodní rozvo­jové spolu­práce a souvislosti dnešního globalizovaného světa.

www.rozvojovka.cz

 Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

SIMI je lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice. Poskytuje bezplatné poradenství pro cizince, rozvíjí osvětovou činnost s cílem posilovat toleranci a potírat xenofobii a rasismus v naší společnosti. Zaměřuje se i na problematiku legislativy v oblasti migrace a uprchlického práva.

www.migrace.com

 Integrační centrum Praha, o.p.s.

ICP je obecně prospěšnou prospěšnou organizací zřízenou Magistrátem hl. m. Prahy. Mezi cíle ICP patří mimo jiné eliminace zneužívání znevýhodněného postavení migrantů v různých oblastech života nebo snížení napětí mezi obyvateli hl. města a migranty. ICP dále nabízí právní a sociální poradenství pro migranty, pořádá pro ně jazykové kurzy či kurzy sociokulturní kompetence s cílem usnadnit jejich integraci do české společnosti.

www.icpraha.com

Dům národnostních menšin, o.p.s.

DNM je organizací hl. m. Prahy, jejímž cílem je mimo jiné napomáhat porozumění mezi národnostmi a překonávat možné předsudky občanů vůči ostatním etnikům a národnostem. Podporuje organizace národnostních menšin ČR, jejich vzájemnou spolupráci i spolupráci a komunikaci menšin s majoritní společností.

www.dnm-praha.eu

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

CIC se zaměřuje na poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a vzdělávacích programů cizincům, kteří jsou dlouhodobě či trvale usazeni v ČR. CIC působí ve všech českých krajích, přičemž těžiště jeho činnosti spočívá v Praze a ve Středočeském kraji. Organizace je držitelem registrace sociálních služeb dle zákona o sociálních službách a akreditace dle zákona o dobrovolnické službě

www.cicpraha.org

 Poradna pro integraci, z. ú.

Cílem PPI je pomáhat cizincům začlenit se do běžného života v české společnosti, najít si bydlení, práci nebo školu; tedy žít v České republice spokojený život.

Cizincům mimo jiné nabízí:

- sociální poradenství

- právní poradenství

- poradenství týkající se rodiny a vzdělávání dětí

- doučování dětí výuku českého jazyka pro všechny věkové skupiny

www.p-p-i.cz

Charita Česká republika

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. Na stánku Charity ČR se můžete těšit na kvízy o ceny a workshopy.

www.charita.cz

InBáze, z.s.

Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v ČR. Vytváří prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur. Na našem festivalu představí při stánku i workshop vyprávění pohádek z různých zemí v podání samotných cizinců a výtvarnou dílnu pro děti.

www.inbaze.cz

Spolek Lungta

Hlavním cílem spolku Lungta je sloužit jako informační zdroj. Organizace se snaží zpřístupňovat české veřejnosti pravdivé informace o situaci v Tibetu, o tibetské kultuře a tibetském buddhismu. Možná nejznámější aktivitou našeho sdružení je kampaň zvaná Vlajka pro Tibet. Lungta kampaň v Česku koordinuje od roku 1996 a k 10. březnu 2010 vyvěsilo tibetskou vlajku přes 360 českých radnic a několik středních škol.

www.lungta.cz

Světlo pro svět - Light for the World Nevládní organizace, která se zaměřuje na léčbu slepoty, zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech světa. Bylo založeno v České republice v srpnu 2007 jako sesterská organizace nevládních organizací sítě Light for the World, která v oblasti pomoci nevidomým úspěšně funguje již od roku 1988. Mezinárodní organizace Light for the World působí také v Rakousku, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Německu, Švýcarsku, Belgii a Nizozemí.

https://www.svetloprosvet.cz/